Phần mềm của chúng tôi hỗ trợ bao nhiêu trang đích?

Clickgumshoe hỗ trợ số lượng Trang đích không giới hạn cho mỗi tên miền được theo dõi.