Location Bidder for Video

Ngừng lãng phí thời gian vào điều chỉnh giá thầu thủ công cho mọi vị trí mục tiêu duy nhất trong chiến dịch video của bạn. Hoàn toàn tự động quá trình đặt giá thầu vị trí trên các chiến dịch Video quảng cáo của Google với Trình đặt giá thầu vị trí cho tập lệnh Video.

Tính năng

 • Xác định tất cả các vị trí video được nhắm mục tiêu ở trên hoặc dưới chỉ số chuyển đổi mục tiêu và điều chỉnh giá thầu vị trí dựa trên số tiền điều chỉnh giá thầu được chỉ định.
 • Tùy chọn để bao gồm khối lượng chuyển đổi hoặc khối lượng xem qua dưới dạng chỉ số chuyển đổi trong xác định điều chỉnh giá thầu vị trí cho chiến dịch video
 • Tùy chọn để chạy tập lệnh này trên tất cả các chiến dịch video hoặc chỉ trên các chiến dịch video được chọn dựa trên tên chiến dịch.
 • Hoạt động cho tất cả các loại chiến dịch video.
 • Gửi bản tóm tắt qua email về tất cả các chiến dịch video có điều chỉnh giá thầu mục tiêu vị trí mới với danh sách điều chỉnh giá thầu vị trí hoàn chỉnh cho bất kỳ địa chỉ email được chỉ định nào.

Cài đặt

 • TIME RANGE: Phân tích dữ liệu trong một phạm vi thời gian cụ thể trước ngày hôm nay, được chỉ định trong toàn bộ số ngày.
 • CONVERSION METRIC: Tùy chọn để tối ưu hóa theo chỉ số chuyển đổi, Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định CONVERSIONS hoặc VIEWTHROUGHS.
 • CONVERSION THRESHOLD: Ngưỡng chuyển đổi dựa trên số liệu chuyển đổi đã chọn, được chỉ định là số thập phân hoặc số nguyên dương.
 • INCREASE LOCATION BID: Phần trăm tăng giá thầu vị trí nếu ở trên ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • DECREASE LOCATION BID: Tỷ lệ phần trăm giảm giá thầu vị trí nếu dưới ngưỡng được nhắm mục tiêu, được chỉ định dưới dạng số thập phân dương.
 • TARGET FILTER: Tùy chọn để chạy tự động trên các chiến dịch cụ thể. Nhấp vào menu thả xuống để chỉ định TÊN CHIẾN DỊCH.
 • TARGET NAME: Tên chiến dịch đơn lẻ hoặc tên chung được chia sẻ bởi một tập hợp các chiến dịch. Nếu không, hãy chỉ định ALL để phân tích tất cả các chiến dịch.
 • NOTIFICATION EMAIL: Thông báo bằng email về tất cả các thay đổi. Tách các địa chỉ email bổ sung bằng dấu phẩy. Chỉ định NONE để không nhận được thông báo.

Được khuyến nghị chạy tập lệnh này hàng tuần hoặc hàng tháng để kiểm soát tự động điều chỉnh giá thầu mục tiêu vị trí tối đa trên chiến dịch video.

Cài đặt script này tại đây.

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *